Algemene voorwaarden

BeenInAsia.com

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.    BeenInAsia.com: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
       BeenInAsia.com gevestigd te 760, Lakeside Villa 1, Moo 15, Bangna Trad 5.5 Road
       Bangkaew, Bangplee, 10540 Samutprakan, Thailand, ingeschreven bij de Kamer van
       Koophandel (Limburg - Nederland) onder KvK-nummer 54905303;
       tel.nr: +66 922531101 (Thailand)
a. bezoeker: de bezoeker van de website;
b. klant: de bezoeker die via BeenInAsia.com een (dag)excursie, accommodatie of overige activiteiten en/of diensten bij een of meerdere dienstverleners boekt;
c. website: de website www.beeninasia.com die door BeenInAsia.com wordt beheerd;
d. excursie: een excursie en alle daarbij behorende diensten, zoals transfers, die door een of meerdere dienstverleners wordt aangeboden via de website;
e. dienstverlener: de organisator van of verantwoordelijke voor een (dag)excursie, de leverancier van andere diensten op plaats van bestemming, zoals vervoersdiensten, of een hotel;
f. partner: het bedrijf waarvan een link op de website staat en die accommodatie of vliegtickets via zijn eigen website aanbiedt.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en op alle werkzaamheden die BeenInAsia.com in opdracht van de klant uitvoert.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BeenInAsia.com en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 De website functioneert als een bemiddelaar tussen de klant en dienstverleners.

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 BeenInAsia.com is niet gebonden aan prijzen indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de website.
3.3 De dienstverlener bepaalt de prijzen en het aantal beschikbare plekken.
3.4 Alle op de website genoemde prijzen zijn standaard in dollars. Op de website wordt de mogelijkheid geboden om de prijzen in euro’s en in ponden te tonen.
3.5 De op de website vermelde prijzen kunnen op elk moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Dergelijke prijswijzigingen gelden niet voor reeds geplaatste boekingen.
3.6 De lokale autoriteiten van bepaalde landen kunnen aanvullende belastingen, heffingen en/of toeslagen opleggen (toeristenbelasting, etc.) die ter plaatse dienen te worden voldaan. Dergelijke belastingen zitten niet in de prijs voor de boeking inbegrepen. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

Artikel 4 Boekingen en annulering
4.1 BeenInAsia.com kan accommodatie, vervoersdiensten, excursies en dergelijke voor de klant boeken. BeenInAsia.com brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de klant en een dienstverlener. BeenInAsia.com is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener. Op deze overeenkomst zijn de eventuele algemene voorwaarden van de dienstverlener van toepassing. In het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de annuleringsvoorwaarden die door dienstverleners worden gehanteerd. Iedere boeking wordt gemaakt onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid.
4.2 De overeengekomen prijs voor de boeking kan door BeenInAsia.com of direct door de dienstverlener aan de klant in rekening worden gebracht. Een geboekte excursie wordt door BeenInAsia.com aan de klant in rekening gebracht. Indien de prijs aan BeenInAsia.com dient te worden betaald, dan neemt BeenInAsia.com de betaling in ontvangst namens de dienstverlener.
4.3 De annuleringsvoorwaarden van de dienstverlener waarvoor BeenInAsia.com ten behoeve van de klant een boeking heeft geplaatst worden via de e-mail aan de klant kenbaar gemaakt. Alle annuleringskosten die voortvloeien uit een door de klant geannuleerde boeking dienen door de klant te worden voldaan. Indien de annuleringskosten door de betreffende derde aan BeenInAsia.com worden gefactureerd, worden deze kosten door BeenInAsia.com aan de klant in rekening gebracht.
4.4 Annulering dient te geschieden door een e-mail te sturen naar info@beeninasia.com. De annulering van een boeking wordt namens de dienstverlener in behandeling genomen.

Artikel 5 Annulering van een excursie
5.1 Indien BeenInAsia.com in opdracht van de klant een excursie bij Diethelm Travel boekt, en de klant de excursie annuleert, dan dient de klant annuleringskosten te betalen. Deze annuleringskosten bedragen bij annulering:
a. Tot 63 dagen voor aanvang van de excursie 0% van de totale prijs voor de excursie;
b. Van 62 tot 48 dagen voor aanvang van de excursie 30% van de totale prijs voor de excursie;
c. Van 47 tot 32 dagen voor aanvang van de excursie 50% van de totale prijs voor de excursie;
d. Van 31 tot 17 dagen voor aanvang van de excursie 60% van de totale prijs voor de excursie;
e. Van 16 tot 10 dagen voor aanvang van de excursie 80% van de totale prijs voor de excursie;
f. Van 9 tot 0 dagen voor aanvang van de excursie 100% van de totale prijs voor de excursie.
5.2 Indien de klant bij aanvang van de excursie niet op de overeengekomen tijd en locatie aanwezig is, dan wordt de excursie door de klant geacht te zijn geannuleerd en wordt 100% van de totale prijs voor de excursie als annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht.
5.3 De klant heeft de mogelijkheid zich tegen het risico zoals omschreven in dit artikel in te dekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.
5.4 Indien de klant de prijs voor de excursie voor het moment van de annulering reeds heeft betaald, dan worden de annuleringskosten met het betaalde verrekend. Heeft de klant voor het moment van de annulering de prijs voor de excursie niet betaald, dan stuurt BeenInAsia.com de klant een factuur voor de annuleringskosten.

Artikel 6 Totstandkoming van de boeking en bevestiging
6.1 De boeking komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte boeking tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, e-mailadres en telefoonnummer.
6.3 Onverwijld na de totstandkoming van de boeking stuurt BeenInAsia.com de klant een bevestigingse-mail met daarin de details van zijn boeking.
6.4 Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden in opdracht van de klant, kunnen extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten door BeenInAsia.com in rekening worden gebracht. De wijzigingen maken pas deel uit van de overeenkomst nadat deze via de e-mail door BeenInAsia.com zijn bevestigd.

Artikel 7 Voucher voor excursie
7.1 Nadat de klant betaald heeft voor een geboekte excursie ontvangt hij een e-mail met daarin een voucher als een pdf-bestand in de bijlage. In de e-mail staat omschreven op welke wijze de klant de voucher kan uitprinten. Voor het uitprinten van de voucher is het programma Adobe Acrobat Reader nodig.
7.2 De klant dient de uitgeprinte voucher bij aanvang van de excursie aan de dienstverlener of een door haar ingeschakelde derden te overhandigen.
7.3 BeenInAsia.com is niet aansprakelijk voor schade indien de levering van de voucher mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres.
7.4 De klant kan de geleverde voucher niet inwisselen voor geld.

Artikel 8 De excursie
8.1 De excursie wordt door de dienstverlener aangeboden en door bemiddeling van BeenInAsia.com geboekt. Dit betekent dat BeenInAsia.com niet de verantwoordelijk voor de uitvoering van de excursie op zich neemt bij het boeken van de excursie. BeenInAsia.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten die de dienstverlener levert.
8.2 De klant neemt op eigen risico deel aan een excursie. BeenInAsia.com is niet aansprakelijk voor schade die bij de klant is ontstaan tijdens de deelname aan een excursie.
8.3 De klant dient zich op plaats van bestemming via de dienstverlener op de hoogte te stellen van wijzigingen die betrekking hebben op de excursie, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. De op de website vermelde data en tijdstippen van de excursie kunnen worden gewijzigd. BeenInAsia.com is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen.
8.4 De duur van de excursie kan veranderen als gevolg van o.m. wijzigingen in dienstregelingen.
8.5 De bijzondere bestemmingen en de lokale omstandigheden en het soms avontuurlijke karakter van de excursie, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de excursie aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat routes, activiteiten, locaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen op de website is vermeld. In een dergelijk geval zal de klant door de dienstverlener alternatieven worden aangeboden die zoveel mogelijk het karakter van de excursie in stand laten. BeenInAsia.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de excursie.
8.6 De excursie kan door de dienstverlener geannuleerd worden indien het minimaal aantal deelnemers niet wordt bereikt. De klant wordt hiervan 6 weken voor aanvang van de excursie via de e-mail op de hoogte gebracht. Tevens is het mogelijk dat een excursie wordt geannuleerd wegens weersomstandigheden of overmacht. Indien de klant na de annulering geen gebruik wenst te maken van het aanbod om aan een andere excursie deel te nemen, dan wordt de prijs die de klant voor de excursie heeft betaald aan de klant terugbetaald.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betalingen zullen via de website lopen, bijvoorbeeld met een creditcard of via iDEAL.

Artikel 10 Incassokosten
10.1 De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die BeenInAsia.com maakt om de vordering op de klant te innen, worden aan de klant in rekening gebracht.
10.2 De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering en 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering met een minimum van € 40,-.

Artikel 11 Verantwoordelijkheid voor links op de website en partners
11.1 De website bevat links naar websites van partners. Deze websites worden niet door BeenInAsia.com beheerd. BeenInAsia.com kan geen permanente controle uitoefenen op de websites van partners, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. BeenInAsia.com kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.
11.2 Via de website van de partner kan de bezoeker bij de partner een hotel of een vliegticket boeken. De bezoeker erkent dat BeenInAsia.com geen partij is bij de overeenkomst tussen de partner en de bezoeker.
11.3 De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overeenkomst tussen hem en de partner. Op deze overeenkomst kan de partner zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren. De algemene voorwaarden van BeenInAsia.com maken geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen de bezoeker en de partner.
11.4 Indien de partner zich niet houdt aan de overeenkomst die hij heeft gesloten met de bezoeker, dan is dat een zaak tussen de partner en de bezoeker.
11.5 BeenInAsia.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van een partner.

Artikel 12 Verplichtingen van de klant
12.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor het zich laten informeren over voorschriften die ter plaatse gelden en/of die betrekking hebben op de geboekte excursie, zoals vereiste documenten of vaccinaties, en voor het op eigen kosten voldoen aan deze voorschriften. BeenInAsia.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien de klant niet kan deelnemen aan de geboekte excursie en/of overige geboekte activiteiten doordat de klant niet voldoet aan deze voorschriften. 

Artikel 13 Klachten
13.1 Klachten over de website dan wel over het handelen van BeenInAsia.com kunnen worden gemeld bij:
BeenInAsia.com
An Phu Compound, Cherry Blossom 5
36 Thao Dienstr, Q2
Ho Chi Minh City - Vietnam
e-mail: carla@beeninasia.com
13.2 Klachten worden door BeenInAsia.com binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
13.3 Klachten over een excursie en/of over overige diensten van een dienstverlener dienen ter plaatse aan de dienstverlener dan wel aan de door de dienstverlener ingeschakelde derden kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring
14.1 BeenInAsia.com kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de klant.
14.2 BeenInAsia.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BeenInAsia.com is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
14.4 BeenInAsia.com kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. BeenInAsia.com zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. BeenInAsia.com is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
14.5 BeenInAsia.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de boekingsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
14.6 De klant erkent dat BeenInAsia.com slechts als tussenpersoon handelt en derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de excursie en overige diensten die de klant via BeenInAsia.com heeft geboekt bij een of meerdere dienstverleners. BeenInAsia.com is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, uitspraken, waarborgen, inbreuken, nalatigheid van een dienstverlener of voor enig persoonlijk letsel, dood, schade aan eigendommen of andere schade of kosten die hieruit voortvloeien.
14.7 BeenInAsia.com is niet aansprakelijk voor onjuistheden van beschrijvingen of van foto’s van excursies, activiteiten, locaties, accommodatie of vliegtickets die op de website worden weergegeven, die zijn aangeleverd door een dienstverlener of een partner. De klant dient deze beschrijvingen en/of foto’s te controleren voordat hij boekt.
14.8 Aanbevelingen voor hotels, excursies, activiteiten, locaties en dergelijke worden met de grootst mogelijke zorg door BeenInAsia.com samengesteld. BeenInAsia.com kan echter niet garanderen dat de aanbevolen derden voldoen aan de verwachtingen van de klant dan wel dat deze derden de gewenste producten en/of diensten op het moment dat de klant Azië bezoekt nog levert. BeenInAsia.com is dan ook nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van aanbevolen derden.
14.9 Door een excursie op de website aan te bieden garandeert BeenInAsia.com niet dat de excursie zonder risico’s is. BeenInAsia.com is niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit deelname aan een excursie.
14.10 BeenInAsia.nl is niet aansprakelijk voor schade, indien deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of naar de in het verkeer in Nederland geldende opvattingen naar redelijkheid niet aan BeenInAsia.com kunnen worden toegerekend of voor haar rekening komen.
14.11 BeenInAsia.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.
14.12 Indien BeenInAsia.com aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BeenInAsia.com beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BeenInAsia.com gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BeenInAsia.com beperkt tot het factuurbedrag.
14.13 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van BeenInAsia.com of haar ondergeschikten.
14.14 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens BeenInAsia.com vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens BeenInAsia.com kan aanwenden.

Artikel 15 Geheimhouding
15.1 BeenInAsia.com en de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 16 Beveiliging en internet
16.1 BeenInAsia.com zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

Artikel 17 Overmacht
17.1 BeenInAsia.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of deels niet nakomen van haar verplichtingen jegens de klant indien er sprak is van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop BeenInAsia.com geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten
18.1 De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan BeenInAsia.com, de dienstverleners of aan de partners. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande toestemming van BeenInAsia.com de informatie op de website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
18.2 Het is de klant verboden vouchers te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op de overeenkomst tussen de klant en BeenInAsia.com is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen tussen de klant en BeenInAsia.com zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van BeenInAsia.com is gelegen. De klant heeft 1 maand de tijd nadat BeenInAsia.com zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.